${{\boldsymbol \pi}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol e}^{+}}{{\boldsymbol \nu}_{{e}}}$ INSPIRE search

$\lbrack{}\Gamma($ ${{\mathit \pi}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)$+ $\Gamma($ ${{\mathit \pi}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}{{\mathit \gamma}}$ $)\rbrack{}/\Gamma($ ${{\mathit \pi}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}$ $)$+ $\Gamma($ ${{\mathit \pi}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}{{\mathit \gamma}}$ $)\rbrack{}$
($\Gamma_{3}$+ $\Gamma_{4})/(\Gamma_{1}$+ $\Gamma_{2}$)
S008R10
$\Gamma($ ${{\mathit \pi}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{3}/\Gamma$
S008R2