${{\boldsymbol D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}^{-}}$2 ${{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{68}/\Gamma_{33}$
S032R29
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \rho}^{0}}$ total$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{69}/\Gamma_{68}$
S032B18
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \rho}^{0}}$ 3-body$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{70}/\Gamma_{68}$
S032R32
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}}$ ${{\mathit \rho}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{71}/\Gamma_{68}$
S032P78
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}^{0}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{72}/\Gamma_{68}$
S032R36
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$( ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{73}/\Gamma_{68}$
S032P80
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}^{0}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{74}/\Gamma_{68}$
S032P33
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}^{0}}$) $_{{\mathit P}{\mathrm -wave}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{75}/\Gamma_{68}$
S032P34
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}^{0}}$) $_{{\mathit D}{\mathrm -wave}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{76}/\Gamma_{68}$
S032P35
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}^{0}}$ transverse , ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{77}/\Gamma_{68}$
S032B35
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}{(1450)}^{0}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit \rho}{(1450)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{78}/\Gamma_{68}$
S032P73
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}{(1450)}^{0}}$) $_{{\mathit P}{\mathrm -wave}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit \rho}{(1450)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{79}/\Gamma_{68}$
S032P75
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}{(1450)}^{0}}$) $_{{\mathit D}{\mathrm -wave}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit \rho}{(1450)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{80}/\Gamma_{68}$
S032P76
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit a}_{{1}}{(1260)}^{+}}$ , ${{\mathit a}_{{1}}^{+}}$ $\rightarrow$ 2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ total$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{81}/\Gamma_{68}$
S032P81
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit a}_{{1}}{(1260)}^{+}}$ , ${{\mathit a}_{{1}}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{82}/\Gamma_{68}$
S032B38
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit a}_{{1}}{(1260)}^{+}}$ , ${{\mathit a}_{{1}}{(1260)}^{+}}$ $\rightarrow$ ( ${{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \pi}^{+}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}})/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{83}/\Gamma_{68}$
S032P21
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit a}_{{1}}{(1260)}^{+}}$ , ${{\mathit a}_{{1}}{(1260)}^{+}}$ $\rightarrow$ ( ${{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \pi}^{+}}$) $_{{\mathit D}{\mathrm -wave}})/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{84}/\Gamma_{68}$
S032P28
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{1}}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ total$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{85}/\Gamma_{68}$
S032P69
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ 3-body , ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{87}/\Gamma_{68}$
S032P32
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{1}}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{88}/\Gamma_{68}$
S032B40
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}^{-}}$ $\rightarrow$ ( ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}{{\mathit \pi}^{-}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{89}/\Gamma_{68}$
S032P29
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}^{-}}$ $\rightarrow$ ( ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}{{\mathit \pi}^{-}}$) $_{{\mathit D}{\mathrm -wave}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{90}/\Gamma_{68}$
S032P30
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}^{-}}$ $\rightarrow$ ( ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \rho}^{0}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}})/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{91}/\Gamma_{68}$
S032P31
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{1}}{(1400)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{1}}{(1400)}^{-}}$ $\rightarrow$ ( ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \pi}^{-}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{92}/\Gamma_{68}$
S032P83
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{2}}^{*}{(1430)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{2}}^{*}{(1430)}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{93}/\Gamma_{68}$
S032P84
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}{(1460)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}{(1460)}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ total$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{94}/\Gamma_{68}$
S032P85
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ nonresonant$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{95}/\Gamma_{68}$
S032B43
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{100}/\Gamma_{68}$
S032R95
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$3 ${{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{113}/\Gamma_{68}$
S032S1
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \eta}^{\,'}{(958)}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{121}/\Gamma_{68}$
S032B72
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}$2 ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{132}/\Gamma_{68}$
S032B98
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ 2 ${{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{158}/\Gamma_{68}$
S032R37
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ 3 ${{\mathit \pi}^{+}}$3 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{193}/\Gamma_{68}$
S032S2
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{232}/\Gamma_{68}$
S032B9
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ via DCS$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{280}/\Gamma_{68}$
S032P22
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{281}/\Gamma_{68}$
S032R62
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ via ${{\overline{\mathit D}}^{0}})/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{282}/\Gamma_{68}$
S032S83
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{68}/\Gamma$
S032R24