${{\boldsymbol D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}_S^0}$ ${{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{-}}{{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{22}/\Gamma_{36}$
S032Q01
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{34}/\Gamma_{36}$
S032B14
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{36}/\Gamma$
S032R21
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{36}/\Gamma_{33}$
S032R28
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \rho}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{37}/\Gamma_{36}$
S032B59
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \omega}}$ , ${{\mathit \omega}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{38}/\Gamma_{36}$
S032S95
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ( ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}})/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{39}/\Gamma_{36}$
S032C74
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit f}_{{0}}{(980)}}$ , ${{\mathit f}_{{0}}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{40}/\Gamma_{36}$
S032B76
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit f}_{{0}}{(1370)}}$ , ${{\mathit f}_{{0}}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{41}/\Gamma_{36}$
S032B78
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit f}_{{2}}{(1270)}}$ , ${{\mathit f}_{{2}}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{42}/\Gamma_{36}$
S032B77
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}^{*-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{43}/\Gamma_{36}$
S032B58
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{0}}^{*}{(1430)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{0}}^{*-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{44}/\Gamma_{36}$
S032B79
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{2}}^{*}{(1430)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{2}}^{*-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{45}/\Gamma_{36}$
S032B80
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(1680)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}^{*-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{46}/\Gamma_{36}$
S032C26
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\mathit K}^{*+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{47}/\Gamma_{36}$
S032S94
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{0}}^{*}{(1430)}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\mathit K}_{{0}}^{*+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{48}/\Gamma_{36}$
S032C72
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{2}}^{*}{(1430)}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\mathit K}_{{2}}^{*+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{49}/\Gamma_{36}$
S032C73
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $~$nonresonant$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{50}/\Gamma_{36}$
S032B57
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{96}/\Gamma_{36}$
S032B16
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ 2 ${{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{107}/\Gamma_{36}$
S032R94
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \eta}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{114}/\Gamma_{36}$
S032B66
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \omega}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{115}/\Gamma_{36}$
S032B15
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \eta}^{\,'}{(958)}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{116}/\Gamma_{36}$
S032B67
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{124}/\Gamma_{36}$
S032R35
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ 3 ${{\mathit K}_S^0}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{131}/\Gamma_{36}$
S032B26
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ 2 ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{\mp}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{137}/\Gamma_{36}$
S032S97
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ 2 ${{\mathit K}_S^0}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{201}/\Gamma_{36}$
S032R90
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{202}/\Gamma_{36}$
S032B20
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{213}/\Gamma_{36}$
S032B21
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ 2 ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{259}/\Gamma_{36}$
S032B94
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ in ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit D}}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{274}/\Gamma_{36}$
S032R75
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{-}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{21}/\Gamma_{36}$
S032B81