${{\boldsymbol D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}_S^0}$ ${{\boldsymbol K}^{-}}{{\boldsymbol \pi}^{+}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{202}/\Gamma_{36}$
S032B20
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit K}_S^0}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{203}/\Gamma_{202}$
S032P00
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{+}}{{\mathit K}^{-}}$ , ${{\mathit K}^{*+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{204}/\Gamma_{202}$
S032P01
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(1410)}^{0}}{{\mathit K}_S^0}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{205}/\Gamma_{202}$
S032P02
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(1410)}^{+}}{{\mathit K}^{-}}$ , ${{\mathit K}^{*+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{206}/\Gamma_{202}$
S032P03
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}}$ ${{\mathit K}_S^0}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{207}/\Gamma_{202}$
S032P04
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}}$ ${{\mathit K}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{208}/\Gamma_{202}$
S032P05
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{0}}{(980)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit a}_{{0}}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{209}/\Gamma_{202}$
S032P06
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{0}}{(1450)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit a}_{{0}}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{210}/\Gamma_{202}$
S032P07
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{2}}{(1320)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit a}_{{2}}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{211}/\Gamma_{202}$
S032P19
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}{(1450)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit \rho}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{212}/\Gamma_{202}$
S032P08
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{213}/\Gamma_{202}$
S032Q26
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{202}/\Gamma_{33}$
S032B1