STRANGE MESONS
($\boldsymbol S$ = $\pm1$, $\boldsymbol C$ = $\boldsymbol B$ = 0)
${{\mathit K}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\mathit K}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\overline{\mathit K}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, ${{\mathit K}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, similarly for ${{\mathit K}^{*}}$'s
INSPIRE search

${{\boldsymbol K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(4^{+})$ 

${{\mathit K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ MASS   $2045 \pm9$ MeV (S = 1.1)
${{\mathit K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ WIDTH   $198 \pm30$ MeV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$ $(9.9\pm{1.2})\%$958
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $(9\pm{5})\%$802
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $(7\pm{5})\%$768
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$ $(5.7\pm{3.2})\%$741
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit \omega}}{{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$ $(5.0\pm{3.0})\%$738
$\Gamma_{6}$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$ $(2.8\pm{1.4})\%$594
$\Gamma_{7}$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit K}^{*}{(892)}}$ $(1.4\pm{0.7})\%$363