STRANGE MESONS
($\boldsymbol S$ = $\pm1$, $\boldsymbol C$ = $\boldsymbol B$ = 0)
${{\mathit K}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\mathit K}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\overline{\mathit K}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, ${{\mathit K}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, similarly for ${{\mathit K}^{*}}$'s
INSPIRE search

${{\boldsymbol K}^{*}{(1410)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(1^{-})$

${{\mathit K}^{*}{(1410)}}$ MASS   $1421 \pm9$ MeV 
${{\mathit K}^{*}{(1410)}}$ WIDTH   $236 \pm18$ MeV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}$ $>40\%$CL=95%416
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$ $(6.6\pm{1.3})\%$617
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \rho}}$ $<7\%$313
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit K}^{0}}$ $<2.2\times 10^{-4}$CL=90%623