STRANGE MESONS
($\boldsymbol S$ = $\pm1$, $\boldsymbol C$ = $\boldsymbol B$ = 0)
${{\mathit K}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\mathit K}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\overline{\mathit K}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, ${{\mathit K}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, similarly for ${{\mathit K}^{*}}$'s
INSPIRE search

${{\boldsymbol K}_{{1}}{(1270)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(1^{+})$ 

${{\boldsymbol K}_{{1}}{(1270)}}$ MASS
Mass $\mathit m$   $1272 \pm7$ MeV 
PRODUCED BY ${{\mathit K}^{-}}$, BACKWARD SCATTERING, HYPERON EXCHANGE   $1275 \pm10$ MeV 
PRODUCED BY ${{\mathit K}}$ BEAMS   $1270 \pm10$ MeV 
PRODUCED BY BEAMS OTHER THAN ${{\mathit K}}$ MESONS   $1248 \pm4$ MeV 
PRODUCED IN ${{\mathit \tau}}$ LEPTON DECAYS   $1254 \pm50$ MeV 
${{\boldsymbol K}_{{1}}{(1270)}}$ WIDTH
Full width $\Gamma $   $90 \pm20$ MeV 
PRODUCED BY ${{\mathit K}^{-}}$, BACKWARD SCATTERING, HYPERON EXCHANGE   $75 \pm15$ MeV 
PRODUCED BY ${{\mathit K}}$ BEAMS   $90 \pm8$ MeV 
PRODUCED BY BEAMS OTHER THAN ${{\mathit K}}$ MESONS   $120 \pm8$ MeV 
PRODUCED IN ${{\mathit \tau}}$ LEPTON DECAYS   $260 {}^{+120}_{-110}$ MeV 
${\mathit D}{\mathrm -wave}/{\mathit S}{\mathrm -wave}$ RATIO FOR ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}$   $1.0 \pm0.7$  
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \rho}}$ $(42\pm{6})\%$46
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit K}_{{0}}^{*}{(1430)}}{{\mathit \pi}}$ $(28\pm{4})\%$-1
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}$ $(16\pm{5})\%$302
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \omega}}$ $(11.0\pm{2.0})\%$-1
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit K}}{{\mathit f}_{{0}}{(1370)}}$ $(3.0\pm{2.0})\%$-1
$\Gamma_{6}$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit K}^{0}}$ seen539