${\boldsymbol {\boldsymbol b}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol b}}}$ MESONS
(including possibly non- ${\boldsymbol {\boldsymbol q}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol q}}}$ states)
INSPIRE search

${{\boldsymbol \Upsilon}{(4S)}}$ $I^G(J^{PC})$ = $0^-(1^{- -})$ 


also known as ${{\mathit \Upsilon}{(10580)}}$
${{\mathit \Upsilon}{(4S)}}$ MASS   $10579.4 \pm1.2$ MeV 
${{\mathit \Upsilon}{(4S)}}$ WIDTH   $20.5 \pm2.5$ MeV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit B}}{{\overline{\mathit B}}}$ $>96\%$326
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit B}^{+}}{{\mathit B}^{-}}$ $(51.4\pm{0.6})\%$331
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit D}_{{s}}^{+}}$ anything ${+}$ c.c. $(17.8\pm{2.6})\%$
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit B}^{0}}{{\overline{\mathit B}}^{0}}$ $(48.6\pm{0.6})\%$326
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit J / \psi}}{{\mathit K}_S^0}$ ${+}$ ( ${{\mathit J / \psi}}$ , ${{\mathit \eta}_{{c}}}$) ${{\mathit K}_S^0}$ $<4\times 10^{-7}$CL=90%
$\Gamma_{6}$ non-${{\mathit B}}{{\overline{\mathit B}}}$ $<4\%$CL=95%
$\Gamma_{7}$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit e}^{-}}$ $(1.57\pm{0.08})\times 10^{-5}$5290
$\Gamma_{8}$ ${{\mathit \rho}^{+}}{{\mathit \rho}^{-}}$ $<5.7\times 10^{-6}$CL=90%5233
$\Gamma_{9}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{0}}{{\overline{\mathit K}}^{0}}$ $<2.0\times 10^{-6}$CL=90%5240
$\Gamma_{10}$ ${{\mathit J / \psi}{(1S)}}$ anything $<1.9\times 10^{-4}$CL=95%
$\Gamma_{11}$ ${{\mathit D}^{*+}}$ anything ${+}$ c.c. $<7.4\%$CL=90%5099
$\Gamma_{12}$ ${{\mathit \phi}}$ anything $(7.1\pm{0.6})\%$5240
$\Gamma_{13}$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit \eta}}$ $<1.8\times 10^{-6}$CL=90%5226
$\Gamma_{14}$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit \eta}^{\,'}}$ $<4.3\times 10^{-6}$CL=90%5196
$\Gamma_{15}$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \eta}}$ $<1.3\times 10^{-6}$CL=90%5247
$\Gamma_{16}$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \eta}^{\,'}}$ $<2.5\times 10^{-6}$CL=90%5217
$\Gamma_{17}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}$ anything $<4\times 10^{-3}$CL=90%1053
$\Gamma_{18}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $(8.2\pm{0.4})\times 10^{-5}$1026
$\Gamma_{19}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \eta}}$ $(1.81\pm{0.18})\times 10^{-4}$924
$\Gamma_{20}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \eta}^{\,'}}$ $(3.4\pm{0.9})\times 10^{-5}$
$\Gamma_{21}$ ${{\mathit \Upsilon}{(2S)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $(8.2\pm{0.8})\times 10^{-5}$468
$\Gamma_{22}$ ${{\mathit h}_{{b}}{(1P)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ not seen600
$\Gamma_{23}$ ${{\mathit h}_{{b}}{(1P)}}{{\mathit \eta}}$ $(2.18\pm{0.21})\times 10^{-3}$390
$\Gamma_{24}$ $\overline{^2H}$ anything $<1.3\times 10^{-5}$CL=90%