${\boldsymbol {\boldsymbol b}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol b}}}$ MESONS
(including possibly non- ${\boldsymbol {\boldsymbol q}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol q}}}$ states)
INSPIRE search

${{\boldsymbol \Upsilon}{(3S)}}$ $I^G(J^{PC})$ = $0^-(1^{- -})$ 

${{\mathit \Upsilon}{(3S)}}$ MASS   $10355.2 \pm0.5$ MeV 
${\mathit m}_{{{\mathit \Upsilon}{(3S)}}}–{\mathit m}_{{{\mathit \Upsilon}{(2S)}}}$   $331.50 \pm0.13$ MeV 
${{\mathit \Upsilon}{(3S)}}$ WIDTH   $20.32 \pm1.85$ keV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit \Upsilon}{(2S)}}$ anything $(10.6\pm{0.8})\%$296
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit \Upsilon}{(2S)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $(2.82\pm{0.18})\%$S=1.6 177
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit \Upsilon}{(2S)}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $(1.85\pm{0.14})\%$190
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit \Upsilon}{(2S)}}{{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $(5.0\pm{0.7})\%$327
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit \Upsilon}{(2S)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $<5.1\times 10^{-4}$CL=90%298
$\Gamma_{6}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $(4.37\pm{0.08})\%$813
$\Gamma_{7}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $(2.20\pm{0.13})\%$816
$\Gamma_{8}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \eta}}$ $<1\times 10^{-4}$CL=90%677
$\Gamma_{9}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $<7\times 10^{-5}$CL=90%846
$\Gamma_{10}$ ${{\mathit h}_{{b}}{(1P)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $<1.2\times 10^{-3}$CL=90%426
$\Gamma_{11}$ ${{\mathit h}_{{b}}{(1P)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \eta}_{{b}}{(1S)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $(4.3\pm{1.4})\times 10^{-4}$
$\Gamma_{12}$ ${{\mathit h}_{{b}}{(1P)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $<1.2\times 10^{-4}$CL=90%353
$\Gamma_{13}$ ${{\mathit \tau}^{+}}{{\mathit \tau}^{-}}$ $(2.29\pm{0.30})\%$4863
$\Gamma_{14}$ ${{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \mu}^{-}}$ $(2.18\pm{0.21})\%$S=2.1 5177
$\Gamma_{15}$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit e}^{-}}$ $(2.18\pm{0.20})\%$5178
$\Gamma_{16}$ hadrons $(93\pm{12})\%$
$\Gamma_{17}$ ${{\mathit g}}{{\mathit g}}{{\mathit g}}$ $(35.7\pm{2.6})\%$
$\Gamma_{18}$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit g}}{{\mathit g}}$ $(9.7\pm{1.8})\times 10^{-3}$
$\Gamma_{19}$ $\overline{^2H}$ anything $(2.33\pm{0.33})\times 10^{-5}$