${\boldsymbol {\boldsymbol c}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol c}}}$ MESONS
(including possibly non- ${\boldsymbol {\boldsymbol q}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol q}}}$ states)
INSPIRE search

${{\boldsymbol \chi}_{{c2}}{(3930)}}$ $I^G(J^{PC})$ = $0^+(2^{+ +})$ 


was ${{\mathit \chi}_{{c2}}{(2P)}}$
${{\mathit \chi}_{{c2}}{(3930)}}$ MASS   $3927.2 \pm2.6$ MeV 
${{\mathit \chi}_{{c2}}{(3930)}}$ WIDTH   $24 \pm6$ MeV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ seen1964
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ 1881
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ 1824
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit D}}{{\overline{\mathit D}}}$ seen615
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit D}^{+}}{{\mathit D}^{-}}$ seen600
$\Gamma_{6}$ ${{\mathit D}^{0}}{{\overline{\mathit D}}^{0}}$ seen615
$\Gamma_{7}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ not seen792
$\Gamma_{8}$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ not seen1901