${{\boldsymbol K}_{{2}}{(1770)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit K}_{{2}}{(1770)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}_{{2}}{(1770)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{1}$
M023R3
$\Gamma($ ${{\mathit K}_{{2}}{(1770)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\mathit f}_{{2}}{(1270)}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}_{{2}}{(1770)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{4}/\Gamma_{1}$
M023R4
$\Gamma($ ${{\mathit K}_{{2}}{(1770)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{2}}^{*}{(1430)}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}_{{2}}{(1770)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{2}/\Gamma_{1}$
M023R1