${{\boldsymbol f}_{{J}}{(2220)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{J}}{(2220)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{3}/\Gamma$
M082R01
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{J}}{(2220)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{J}}{(2220)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$
$\Gamma_{1}/\Gamma_{3}$
M082R2
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{J}}{(2220)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit p}}{{\overline{\mathit p}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{J}}{(2220)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$
$\Gamma_{4}/\Gamma_{3}$
M082R3
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{J}}{(2220)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit f}_{{J}}{(2220)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{3}\Gamma_{5}/\Gamma$
M082G1