${{\boldsymbol f}_{{1}}{(1510)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}^{*}{(892)}}$ + c.c. INSPIRE search

No data