${{\boldsymbol h}_{{1}}{(1415)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}^{*}{(892)}}$ + c.c. INSPIRE search

No data