${{\boldsymbol \omega}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \rho}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \omega}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}{\times }\Gamma($ ${{\mathit \omega}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit e}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{1}/\Gamma{\times }\Gamma_{5}/\Gamma$
M125G3
$\Gamma($ ${{\mathit \omega}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{1}/\Gamma$
M125R3
$\Gamma($ ${{\mathit \omega}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \pi}}$ $)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit \omega}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit e}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{1}\Gamma_{5}/\Gamma$
M125G1