${{\boldsymbol \eta}{(1475)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}^{*}{(892)}}$ + c.c. INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1475)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1475)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)$+ $\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1475)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{0}}{(980)}}{{\mathit \pi}}$ $)\rbrack{}$
$\Gamma_{2}/(\Gamma_{2}$+ $\Gamma_{3}$)
M175R6
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1475)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1475)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{2}/\Gamma_{1}$
M175R1