${{\boldsymbol Z}_{{c}}{(3900)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol J / \psi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit Z}_{{c}}{(3900)}}$ $\rightarrow$ ( ${{\mathit D}}{{\overline{\mathit D}}^{*}}$) ${}^{+-})/\Gamma($ ${{\mathit Z}_{{c}}{(3900)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit J / \psi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{5}/\Gamma_{1}$
M210R03
$\Gamma($ ${{\mathit Z}_{{c}}{(3900)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit J / \psi}}{{\mathit \eta}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit Z}_{{c}}{(3900)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit J / \psi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{9}/\Gamma_{1}$
M210R05
$\Gamma($ ${{\mathit Z}_{{c}}{(3900)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}{{\mathit \rho}{(770)}^{\pm}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit Z}_{{c}}{(3900)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit J / \psi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{4}/\Gamma_{1}$
M210R12
$\Gamma($ ${{\mathit Z}_{{c}}{(3900)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit J / \psi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{1}/\Gamma$
M210R01