${{\boldsymbol \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}^{\pm}}{{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit f}_{{2}}{(1270)}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
0.565$\Gamma_{4}/\Gamma_{8}$
M034R3
$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{({\mathit \pi}{\mathit \pi})_{{\mathit S}-{\text{wave}}}})/\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
0.624$\Gamma_{7}/\Gamma_{8}$
M034R11
$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{13}/\Gamma_{8}$
M034R5
$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{14}/\Gamma_{8}$
M034R6
$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
½$\Gamma_{5}/\Gamma_{8}$
M034R2