${{\boldsymbol \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}^{*}{(892)}}$ + c.c. INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{13}/\Gamma$
M065R21
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ 2( ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}))$
$\Gamma_{13}/\Gamma_{2}$
M065R9
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)$
$\Gamma_{16}/\Gamma_{13}$
M065R10
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit e}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{13}\Gamma_{17}/\Gamma$
M065G10