${{\boldsymbol h}_{{c}}{(1P)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol J / \psi}{(1S)}}{{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit h}_{{c}}{(1P)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit J / \psi}{(1S)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{3}/\Gamma$
M144R07