${{\boldsymbol \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}^{\pm}}{{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}{{\boldsymbol \pi}^{0}}$ INSPIRE search

$\lbrack{}\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \rho}}$ $)$+ $\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{2}}{(1320)}}{{\mathit \pi}}$ $)$+ $\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \rho}}$ $)\rbrack{}/\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
($\Gamma_{9}$+ $\Gamma_{10}$+ $\Gamma_{11})/\Gamma_{2}$
M015R6
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \rho}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{11}/\Gamma_{2}$
M015R7
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{2}}{(1320)}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{10}/\Gamma_{2}$
M015R9
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \omega}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{2}$
M015R10
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{12}/\Gamma_{2}$
M015R11
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{14}/\Gamma_{2}$
M015R12
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{13}/\Gamma_{2}$
M015R13
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{4}/\Gamma_{2}$
M015R2