${{\boldsymbol \rho}{(1450)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}^{*}{(892)}}$ + c.c. INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1450)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{15}/\Gamma$
M105R16
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1450)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1450)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit e}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{15}\Gamma_{10}/\Gamma$
M105G8