${{\boldsymbol f}_{{1}}{(1285)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \rho}^{0}}{{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{1}}{(1285)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{1}}{(1285)}}$ $\rightarrow$ 2 ${{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{4}/\Gamma_{3}$
M008R6
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{1}}{(1285)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{4}/\Gamma$
M008R19