${{\boldsymbol \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{1}\Gamma_{9}/\Gamma$
M027G3
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{2}/\Gamma_{1}$
M027R3
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{0}}{(980)}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{1}$
M027R4
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{10}/\Gamma_{1}$
M027R7
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1405)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{9}/\Gamma_{1}$
M027R02