${{\boldsymbol f}_{{2}}{(1430)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

No data