${{\boldsymbol X}{(1835)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \eta}^{\,'}}{{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit X}{(1835)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit p}}{{\overline{\mathit p}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit X}{(1835)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}^{\,'}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{1}/\Gamma_{2}$
M085R01
$\Gamma($ ${{\mathit X}{(1835)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}^{\,'}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit X}{(1835)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \eta}}$ $)$
$\Gamma_{2}/\Gamma_{4}$
M085R00
$\Gamma($ ${{\mathit X}{(1835)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}^{\,'}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{2}/\Gamma$
M085R03
$\Gamma($ ${{\mathit X}{(1835)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit X}{(1835)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}^{\,'}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{2}$
M085R05
$\Gamma($ ${{\mathit X}{(1835)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}^{\,'}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit X}{(1835)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{2}\Gamma_{3}/\Gamma$
M085G01