${{\boldsymbol h}_{{c}}{(1P)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol J / \psi}{(1S)}}{{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit h}_{{c}}{(1P)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit J / \psi}{(1S)}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit h}_{{c}}{(1P)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit J / \psi}{(1S)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{2}/\Gamma_{1}$
M144R1