${{\boldsymbol K}_{{2}}{(2250)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\boldsymbol f}_{{2}}{(1270)}}$ INSPIRE search

No data