${{\boldsymbol \Omega}_{{b}}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol p}}{{\boldsymbol K}^{-}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ ${\times }$B( ${{\overline{\boldsymbol b}}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \Omega}_{{b}}}$ ) INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \Omega}_{{b}}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit p}}{{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{-}}$ ${\times }$B( ${{\overline{\mathit b}}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \Omega}_{{b}}}$ ) $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{4}/\Gamma$
S063R03