${{\boldsymbol K}_{{2}}{(2250)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}^{*}{(892)}}{{\boldsymbol f}_{{0}}{(980)}}$ INSPIRE search

No data