${{\boldsymbol f}_{{2}}{(2300)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

No data