${{\boldsymbol f}_{{1}}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \eta}}{{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{1}}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{0}}{(980)}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{1}}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{4}/\Gamma_{3}$
M006R4
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{1}}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{1}}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{1}$
M006R3