${{\boldsymbol f}_{{2}}{(2300)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

No data