${{\boldsymbol f}_{{2}}{(1950)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol f}_{{2}}{(1270)}}{{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

No data