${{\boldsymbol f}_{{0}}{(1500)}}$ $\rightarrow$ 2 ${{\boldsymbol \pi}^{+}}$2 ${{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

No data