${{\boldsymbol \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit \phi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{7}/\Gamma_{27}$
M026R39
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{27}/\Gamma$
M026R4
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{6}/\Gamma_{27}$
M026R02
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \eta}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{28}/\Gamma_{27}$
M026R40
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{32}/\Gamma_{27}$
M026R01
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ 2( ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}))/\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{35}/\Gamma_{27}$
M026R38
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit p}}{{\overline{\mathit p}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{41}/\Gamma_{27}$
M026R03
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{49}/\Gamma_{27}$
M026R04
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{27}\Gamma_{49}/\Gamma$
M026G14