${{\boldsymbol \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}^{*}{(892)}}{{\overline{\boldsymbol K}}^{*}{(892)}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{4}/\Gamma$
M026R8
$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ $)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{4}\Gamma_{49}/\Gamma$
M026G08