${{\boldsymbol K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{11}$
S010W2
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{11}$
S010R20
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{4}/\Gamma_{11}$
S010R19
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{6}/\Gamma_{11}$
S010R21
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{7}/\Gamma_{11}$
S010R22
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{9}/\Gamma_{11}$
S010R17
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{10}/\Gamma_{11}$
S010R18
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{11}/\Gamma$
S010R3
S010T