${{\boldsymbol K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{0}}{{\boldsymbol \pi}^{0}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}$ $)$+ $\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$+ $\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)\rbrack{}$
$\Gamma_{3}/(\Gamma_{4}$+ $\Gamma_{9}$+ $\Gamma_{10}$)
S010R75
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{5}/\Gamma_{10}$
S010R80
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{10}/\Gamma$
S010R4
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{10}/\Gamma_{9}$
S010R44
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{10}/\Gamma_{11}$
S010R18
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{24}/\Gamma_{10}$
S010R63
S010T