${{\boldsymbol K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}^{0}}{{\boldsymbol e}^{+}}{{\boldsymbol \nu}_{{e}}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{3}/\Gamma$
S010R6
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{2}$
S010R25
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}$ $)$+ $\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)\rbrack{}$
$\Gamma_{3}/(\Gamma_{2}$+ $\Gamma_{9}$)
S010R23
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}$ $)$+ $\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$+ $\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)\rbrack{}$
$\Gamma_{3}/(\Gamma_{4}$+ $\Gamma_{9}$+ $\Gamma_{10}$)
S010R75
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{9}$
S010R43
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{11}$
S010R20
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)$
$\Gamma_{4}/\Gamma_{3}$
S010R29
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)$
$\Gamma_{5}/\Gamma_{3}$
S010R38
$\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit e}^{+}}{{\mathit \nu}_{{e}}}$ $)$
$\Gamma_{17}/\Gamma_{3}$
S010R30
S010T