${{\boldsymbol D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}^{-}}$3 ${{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$3 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{71}/\Gamma_{48}$
S031R83
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$3 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{72}/\Gamma_{71}$
S031R84
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$3 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{73}/\Gamma_{71}$
S031C12
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \rho}^{0}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$3 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{76}/\Gamma_{71}$
S031C11
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$3 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $~$ nonresonant$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$3 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{77}/\Gamma_{71}$
S031B76
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ 3 ${{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$3 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{96}/\Gamma_{71}$
S031C9
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$3 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{119}/\Gamma_{71}$
S031C10