${{\boldsymbol D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}_S^0}$ ${{\boldsymbol K}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{198}/\Gamma_{38}$
S032B21
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{198}/\Gamma_{187}$
S032Q26
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit K}_S^0}$ , ${{\mathit K}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{199}/\Gamma_{198}$
S032P09
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{-}}{{\mathit K}^{+}}$ , ${{\mathit K}^{*-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{200}/\Gamma_{198}$
S032P10
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(1410)}^{0}}{{\mathit K}_S^0}$ , ${{\mathit K}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{201}/\Gamma_{198}$
S032P11
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(1410)}^{-}}{{\mathit K}^{+}}$ , ${{\mathit K}^{*-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{202}/\Gamma_{198}$
S032P12
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}}$ ${{\mathit K}_S^0}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{203}/\Gamma_{198}$
S032P13
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ( ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{-}}$) $_{{\mathit S}{\mathrm -wave}}$ ${{\mathit K}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{204}/\Gamma_{198}$
S032P14
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{0}}{(980)}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\mathit a}_{{0}}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{205}/\Gamma_{198}$
S032P15
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{0}}{(1450)}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\mathit a}_{{0}}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{206}/\Gamma_{198}$
S032P16
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}{(1700)}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\mathit \rho}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{207}/\Gamma_{198}$
S032P17
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{198}/\Gamma_{35}$
S032B5