${{\boldsymbol D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}^{-}}$2 ${{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{70}/\Gamma_{35}$
S032R29
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \rho}^{0}}$ total$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{71}/\Gamma_{70}$
S032B18
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \rho}^{0}}$ 3-body$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{72}/\Gamma_{70}$
S032R32
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}^{0}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{73}/\Gamma_{70}$
S032R36
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \rho}^{0}}$ transverse , ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{74}/\Gamma_{70}$
S032B35
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit a}_{{1}}{(1260)}^{+}}$ , ${{\mathit a}_{{1}}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{75}/\Gamma_{70}$
S032B38
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{1}}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ total$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{76}/\Gamma_{70}$
S032P69
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{1}}{(1270)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{1}}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{79}/\Gamma_{70}$
S032B40
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ nonresonant$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{80}/\Gamma_{70}$
S032B43
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{85}/\Gamma_{70}$
S032R95
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$3 ${{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{98}/\Gamma_{70}$
S032S1
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \eta}^{\,'}{(958)}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{106}/\Gamma_{70}$
S032B72
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}$2 ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{117}/\Gamma_{70}$
S032B98
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ 2 ${{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{143}/\Gamma_{70}$
S032R37
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ 3 ${{\mathit \pi}^{+}}$3 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{178}/\Gamma_{70}$
S032S2
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{217}/\Gamma_{70}$
S032B9
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ via DCS$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{265}/\Gamma_{70}$
S032P22
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{266}/\Gamma_{70}$
S032R62
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}$2 ${{\mathit \pi}^{-}}$ via ${{\overline{\mathit D}}^{0}})/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{267}/\Gamma_{70}$
S032S83
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{70}/\Gamma$
S032R24