${{\boldsymbol D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}{{\boldsymbol \pi}^{0}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{125}/\Gamma_{35}$
S032C29
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{125}/\Gamma_{53}$
S032C52
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{126}/\Gamma_{125}$
S032C46
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{127}/\Gamma_{125}$
S032C47
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{128}/\Gamma_{125}$
S032C48
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}{(1450)}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\mathit \rho}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{129}/\Gamma_{125}$
S032S02
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}{(1450)}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ , ${{\mathit \rho}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{130}/\Gamma_{125}$
S032S10
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}{(1450)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit \rho}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{131}/\Gamma_{125}$
S032S29
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}{(1700)}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ , ${{\mathit \rho}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{132}/\Gamma_{125}$
S032S30
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}{(1700)}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ , ${{\mathit \rho}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{133}/\Gamma_{125}$
S032S32
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}{(1700)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit \rho}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{134}/\Gamma_{125}$
S032S66
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit f}_{{0}}{(980)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ , ${{\mathit f}_{{0}}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{135}/\Gamma_{125}$
S032C50
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit f}_{{0}}{(500)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ , ${{\mathit f}_{{0}}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{136}/\Gamma_{125}$
S032C49
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit f}_{{0}}{(1370)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ , ${{\mathit f}_{{0}}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{137}/\Gamma_{125}$
S032S67
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit f}_{{0}}{(1500)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ , ${{\mathit f}_{{0}}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{138}/\Gamma_{125}$
S032S68
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit f}_{{0}}{(1710)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ , ${{\mathit f}_{{0}}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{139}/\Gamma_{125}$
S032S69
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit f}_{{2}}{(1270)}}{{\mathit \pi}^{0}}$ , ${{\mathit f}_{{2}}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{140}/\Gamma_{125}$
S032S70
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ nonresonant$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{141}/\Gamma_{125}$
S032S75