${{\boldsymbol D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}^{-}}{{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{0}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{53}/\Gamma_{35}$
S032R47
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \rho}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{54}/\Gamma_{53}$
S032R48
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \rho}{(1700)}^{+}}$ , ${{\mathit \rho}^{+}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{55}/\Gamma_{53}$
S032C1
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{56}/\Gamma_{53}$
S032S16
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ , ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{57}/\Gamma_{53}$
S032S17
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{0}}^{*}{(1430)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}_{{0}}^{*-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{58}/\Gamma_{53}$
S032C2
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}_{{0}}^{*}{(1430)}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ , ${{\overline{\mathit K}}_{{0}}^{*0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{59}/\Gamma_{53}$
S032C3
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(1680)}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ , ${{\mathit K}^{*-}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{60}/\Gamma_{53}$
S032C4
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $~$nonresonant$)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{61}/\Gamma_{53}$
S032R51
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}{{\mathit \eta}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{103}/\Gamma_{53}$
S032B71
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{125}/\Gamma_{53}$
S032C52
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{208}/\Gamma_{53}$
S032S28
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{263}/\Gamma_{53}$
S032C24
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$ via ${{\overline{\mathit D}}^{0}})/\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{264}/\Gamma_{53}$
S032R00
$\Gamma($ ${{\mathit D}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{53}/\Gamma$
S032R19