${{\boldsymbol \rho}_{{3}}{(1690)}}$ WIDTH

2 ${{\boldsymbol \pi}}$ , ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ , AND ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}{{\boldsymbol \pi}}$ MODES INSPIRE search

VALUE (MeV)
$\bf{ 161 \pm10}$ OUR AVERAGE  Error includes scale factor of 1.5.

           ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ width, 2 ${{\mathit \pi}}$ , ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ , and ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ modes (MeV)