$\mathbf {{{\boldsymbol X}{(1970)}}}$ $\boldsymbol I\boldsymbol G(\boldsymbol J{}^{PC}) = ?{}^{?}(?{}^{??})$ INSPIRE search

MASS ${\mathrm {(MeV)}}$ WIDTH ${\mathrm {(MeV)}}$ DOCUMENT ID TECN  COMMENT
$ 1970 \pm10 $ 40+-20
CHLIAPNIKOV
1980
HBC 32 ${{\mathit K}^{+}}$ ${{\mathit p}}$ $\rightarrow$ 2 ${{\mathit K}_S^0}$ 2 ${{\mathit \pi}}$ X
  References:
CHLIAPNIKOV 1980
ZPHY C3 285 Observation of a Narrow ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit K}_S^0}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ State at 1.97 GeV Produced in ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit p}}$ Interactions at 32 ${\mathrm {GeV/}}\mathit c$