${\boldsymbol {\boldsymbol b}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol b}}}$ MESONS
(including possibly non- ${\boldsymbol {\boldsymbol q}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol q}}}$ states)
INSPIRE search

${{\boldsymbol \Upsilon}{(4S)}}$ $I^G(J^{PC})$ = $0^-(1^{- -})$ 


also known as ${{\mathit \Upsilon}{(10580)}}$
${{\mathit \Upsilon}{(4S)}}$ MASS   $10579.4 \pm1.2$ MeV 
${{\mathit \Upsilon}{(4S)}}$ WIDTH   $20.5 \pm2.5$ MeV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit B}}{{\overline{\mathit B}}}$  $>96\%$ CL=95%326
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit B}^{+}}{{\mathit B}^{-}}$  $(51.4\pm{0.6})\%$ 331
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit D}_{{s}}^{+}}$ anything ${+}$ c.c.  $(17.8\pm{2.6})\%$
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit B}^{0}}{{\overline{\mathit B}}^{0}}$  $(48.6\pm{0.6})\%$ 326
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit J / \psi}}{{\mathit K}_S^0}$ ${+}$ ( ${{\mathit J / \psi}}$ , ${{\mathit \eta}_{{c}}}$) ${{\mathit K}_S^0}$  $<4\times 10^{-7}$ CL=90%
$\Gamma_{6}$ non-${{\mathit B}}{{\overline{\mathit B}}}$  $<4\%$ CL=95%
$\Gamma_{7}$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit e}^{-}}$  $(1.57\pm{0.08})\times 10^{-5}$ 5290
$\Gamma_{8}$ ${{\mathit \rho}^{+}}{{\mathit \rho}^{-}}$  $<5.7\times 10^{-6}$ CL=90%5233
$\Gamma_{9}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}^{0}}{{\overline{\mathit K}}^{0}}$  $<2.0\times 10^{-6}$ CL=90%5240
$\Gamma_{10}$ ${{\mathit J / \psi}{(1S)}}$ anything  $<1.9\times 10^{-4}$ CL=95%
$\Gamma_{11}$ ${{\mathit D}^{*+}}$ anything ${+}$ c.c.  $<7.4\%$ CL=90%5099
$\Gamma_{12}$ ${{\mathit \phi}}$ anything  $(7.1\pm{0.6})\%$ 5240
$\Gamma_{13}$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit \eta}}$  $<1.8\times 10^{-6}$ CL=90%5226
$\Gamma_{14}$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit \eta}^{\,'}}$  $<4.3\times 10^{-6}$ CL=90%5196
$\Gamma_{15}$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \eta}}$  $<1.3\times 10^{-6}$ CL=90%5247
$\Gamma_{16}$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \eta}^{\,'}}$  $<2.5\times 10^{-6}$ CL=90%5217
$\Gamma_{17}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}$ anything  $<4\times 10^{-3}$ CL=90%1053
$\Gamma_{18}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$  $(8.2\pm{0.4})\times 10^{-5}$ 1026
$\Gamma_{19}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \eta}}$  $(1.81\pm{0.18})\times 10^{-4}$ 924
$\Gamma_{20}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \eta}^{\,'}}$  $(3.4\pm{0.9})\times 10^{-5}$
$\Gamma_{21}$ ${{\mathit \Upsilon}{(2S)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$  $(8.2\pm{0.8})\times 10^{-5}$ 468
$\Gamma_{22}$ ${{\mathit h}_{{b}}{(1P)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$  not seen 600
$\Gamma_{23}$ ${{\mathit h}_{{b}}{(1P)}}{{\mathit \eta}}$  $(2.18\pm{0.21})\times 10^{-3}$ 390
$\Gamma_{24}$ ${{\mathit \eta}_{{b}}{(1S)}}{{\mathit \omega}}$  $<1.8\times 10^{-4}$ CL=90%
$\Gamma_{25}$ $\overline{^2H}$ anything  $<1.3\times 10^{-5}$ CL=90%