${\boldsymbol {\boldsymbol b}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol b}}}$ MESONS
(including possibly non- ${\boldsymbol {\boldsymbol q}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol q}}}$ states)
INSPIRE search

${{\boldsymbol \Upsilon}{(1S)}}$ $I^G(J^{PC})$ = $0^-(1^{- -})$ 

${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}$ MASS   $9460.30 \pm0.26$ MeV (S = 3.3)
${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}$ WIDTH   $54.02 \pm1.25$ keV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit \tau}^{+}}{{\mathit \tau}^{-}}$  $(2.60\pm{0.10})\%$ 4384
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit e}^{-}}$  $(2.38\pm{0.11})\%$ 4730
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \mu}^{-}}$  $(2.48\pm{0.05})\%$ 4729