${\boldsymbol {\boldsymbol c}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol c}}}$ MESONS
(including possibly non- ${\boldsymbol {\boldsymbol q}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol q}}}$ states)
INSPIRE search

${{\boldsymbol \chi}_{{c2}}{(3930)}}$ $I^G(J^{PC})$ = $0^+(2^{+ +})$ 

${{\mathit \chi}_{{c2}}{(3930)}}$ MASS   $3922.2 \pm1.0$ MeV (S = 1.6)
${{\mathit \chi}_{{c2}}{(3930)}}$ WIDTH   $35.3 \pm2.8$ MeV (S = 1.4)
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$  seen 1961
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$  1878
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$  1821
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit D}}{{\overline{\mathit D}}}$  seen 607
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit D}^{+}}{{\mathit D}^{-}}$  seen 592
$\Gamma_{6}$ ${{\mathit D}^{0}}{{\overline{\mathit D}}^{0}}$  seen 607
$\Gamma_{7}$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \eta}_{{c}}{(1S)}}$  not seen 788
$\Gamma_{8}$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$  not seen 1898